In de statuten van de Vereniging van Natuurfotografen Apeldoorn (VNF-A) is met betrekking tot het fotografisch gedrag van de leden het volgende opgenomen:
Artikel 3.
1. De vereniging heeft ten doel:
    a. Het bevorderen van verantwoorde natuurfotografie
    f. In het algemeen, het beschermen en in stand houden van de natuur en het milieu.
2. De vereniging tracht dit doel hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere verenigingen en federaties en/of organisaties te bereiken door:
    a. het op verantwoorde wijze maken van natuur- en dierenfoto’s.
Het bestuur van de vereniging vindt bovenstaande omschrijvingen te globaal en heeft de Algemene Leden Vergadering van 5 februari 2020 een gedragscode voorgelegd welke met algemene stemmen is aanvaard.

De gedragscode VNF-A

Wij verplichten ons de hoogste ethische normen te handhaven in zowel onze fotografische bewerkingen als in ons gedrag in het veld. Wij geven ons woord ethisch gedrag te bevorderen in de gehele fotografische gemeenschap door een voorbeeld van integriteit en professionaliteit te stellen. Hierbij bedoelen wij:

* Integriteit: De doeltreffendheid van ons werk om de natuur in stand te houden, is rechtstreeks verbonden met het feit dat het wordt geaccepteerd als geloofwaardig, zuiver, eerlijk.
   Hierin sluiten we geen compromis sluiten.

* Respect: Wij geloven in respectvol en professioneel gedrag naar zowel hetgeen we fotograferen als naar de mensen met wie we in contact komen.

* Professionaliteit: Met toepassing van gedegen kennis van onderwerp en camera-apparatuur het onderwerp benaderen zodanig dat de integriteit en het respect blijft bewaard.

Ons gedrag als individuen weerspiegelt het imago en de integriteit van onze vereniging en beïnvloedt het effect en geloofwaardigheid van onze vereniging als geheel. Degene die zich consequent
niet aan deze principes houdt zal worden gevraagd afstand te doen van zijn lidmaatschap.

Geleid door deze gedragscode nemen we de volgende principes aan:

VELDWERK in natuur-en reisfotografie

* Wij beloven onze impact op de gebieden en onderwerpen die we fotograferen zo klein mogelijk te houden.

* We zullen altijd het welzijn van onze onderwerpen boven alles plaatsen. Speciale zorg in acht nemen voor de diersoorten die hun jongen verzorgen, zodat we geen negatieve invloed hebben
   voortplanting of dat we het risico op predatie vergroten. Het is belangrijk een veilige en verantwoordelijke werkafstand te handhaven en goed te zijn geïnformeerd.

* Onze invloed op het landschap te minimaliseren door de ethiek, “laat geen sporen achter, breng het mee, neem het mee”, te volgen, die de integriteit en het karakter van de plaatsen waar we
   werken handhaaft.

* Van alle regels en gewoonten die ons gedrag in het veld zouden kunnen beïnvloeden bewust te zijn en deze te volgen.

* Onze partners in natuurbescherming, wetenschappers, landeigenaren, gidsen en regeringsbeambten, met respect en professionaliteit te behandelen.

* Als we met inheemse bevolking werken, zullen we er alles aan doen hun culturele waarden en tradities te respecteren en zuiver weer te geven. Indien gewenst zullen we de benodigde
   toestemming van regeringsinstanties en inheemse autoriteit maar ook van mensen zelf vragen.

GEBRUIK VAN DIEREN IN GEVANGENSCHAP

In sommige gevallen kan het fotograferen van dieren in gevangenschap een bron van zeldzaam beeldwerk zijn, die waardevol kan zijn voor specifieke natuurbeschermingsdoeleinden. Echter, het gebruik van dieren in gevangenschap moet door dezelfde ethische overwegingen worden bepaald als elders, dat wil zeggen dat:

* Het welzijn van het dier moet voorop staan. Instituten die wilde dieren commercieel uitbuiten zouden niet moeten worden gebruikt of gesteund.

* Bij het vertonen en publiceren van beelden van dieren in gevangenschap dit eerlijk en duidelijk aangeven en deze beelden nooit als zijnde een wild dier aanbieden.

DIGITALE MANIPULATIE

De documentaire kracht van een foto is regelrecht verbonden met de waarde als een weergave van echte gebeurtenissen. Echter, met de komst van digitale technologie is de manipulatie van beelden makkelijker geworden en meer wijdverspreid en dit kan leiden tot het ondermijnen van het vertrouwen van het publiek in fotografie als bewijsmateriaal.

Daarom zijn wij van mening dat beeldmanipulatie nooit dusdanig de essentiële inhoud mag veranderen dat het de eigenlijke gebeurtenissen verkeerd weergeeft of dat het beoogde publiek wordt misleid, in enige context waar de waarheid van het beeld wordt verondersteld. Creatieve manipulatie moet, indien gebruikt, volledig bekend worden gemaakt aan de eindgebruiker.

WAARHEID IN BIJSCHRIFTEN

Foto’s brengen informatie over die zowel zuiver als eerlijk moet zijn. Inaccurate of oneerlijke bijschriften verminderen de effectiviteit van het beeld als middel voor natuurbescherming, ontwrichten de boodschap en ondermijnen het vertrouwen van het publiek.